Toekomstvisie Leidse Regio 2027
Verkenning  Bestuurlijke Samenwerkings-
vormen

Actueel

Kwaliteiten versterken en…

De gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude vormen samen een aaneengesloten gebied. Veel inwoners wonen, werken en recreëren in deze regio, over hun gemeentegrenzen heen. De vijf gemeenten zien steeds grotere opgaven op zich afkomen en willen  hun eigen gemeente en de Leidse regio verder versterken. Daarom hebben de gemeentebesturen gezamenlijke kwaliteiten en ambities bepaald. Over de woonbehoefte van starters en ouderen en het behoud van waardevol groen. Over prettig wonen met goede spreiding van voorzieningen in de regio en in de buurt. Maar ook over een goede infrastructuur en bereikbaarheid, energietransitie en een sterke economie. Opgaven en ambities die je alleen samen krachtig kunt realiseren. Najaar 2016 is de gezamenlijke toekomstvisie vastgesteld.

… krachten verenigen

De vijf gemeenten hebben ook vastgesteld dat als ze alle ambities met betrekking tot de toekomst van de Leidse regio willen realiseren, de vijf gemeentebesturen meer en beter moeten gaan samenwerken. Er zijn nu namelijk geen spelregels om met elkaar prioriteiten te stellen of gezamenlijk de ambities te realiseren. De krachten verenigen, dus, om daadkrachtig  te kunnen gaan beslissen over onderwerpen die voor de hele regio van belang zijn. Zoals wonen en groen, infrastructuur en bereikbaarheid, goede spreiding en toegankelijkheid van voorzieningen, duurzaamheid en energietransitie, economie en een gezonde leefomgeving.

De gemeentebesturen verkennen nu welke samenwerkingsvorm hen in staat stelt met slagkracht en realisatiekracht de inhoudelijke ambities te realiseren. Daarvoor wordt in de keuken gekeken bij andere samenwerkende gemeentes (symposium 15 februari) en is het oor te luisteren gelegd bij de eigen inwoners, bedrijven en instellingen (symposium 7 maart en enquête)Eind maart is de beeldvormende fase van deze verkenning afgerond. Een analyse van de verschillende samenwerkingsvormen en een conceptvoorstel is opgesteld. In april vonden er in de verschillende gemeenten  inwonerbijeenkomsten plaats om het conceptvoorstel te bespreken.

Inmiddels hebben alle gemeenteraden hun wensen en bedenkingen geuit over het conceptvoorstel voor de toekomstige bestuurlijke samenwerkingsvorm voor de Leidse regio, namelijk een regioraad. Hieruit blijkt dat er geen draagvlak is voor een regioraad bij de vijf gemeenteraden. Het streven van de klankbordgroepleden van de vijf raden is om voor de verkiezingen tot een nieuwe samenwerkingsvorm te komen. De colleges nemen tot en met de zomer de tijd om met hun raden te bespreken hoe men dit gesprek en proces met elkaar wil vervolgen.