Toekomstvisie Leidse Regio 2027
Verkenning  Bestuurlijke Samenwerkings-
vormen

Actueel

Ambtelijke verkenning samenwerking Leidse regio (maart 2018)

In maart 2018 is het rapport ‘Ambtelijke verkenning samenwerking Leidse regio’ verschenen. Deze ambtelijke verkenning is gemaakt in opdracht van de gemeentesecretarissen van Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. Er is onderzocht of en zo ja hoe de gemeenten mogelijkheden zien tot verdergaande samenwerking in de Leidse regio. De verkenning laat zien dat er een breed ambtelijk en bestuurlijk draagvlak is voor de ambities van de Toekomstvisie Leidse regio en dat er een urgentie is om deze ambities in samenhang in de Leidse regio op te pakken. Men is bereid te onderzoeken op welke manier krachten op deze thema’s gebundeld kunnen worden en hoe hier praktisch en concreet invulling aan gegeven kan worden.

De inhoud en aanbevelingen van deze rapportage kunnen gebruikt worden bij de coalitiebesprekingen in de Leidse regio, en ondersteunen bij een eventuele gezamenlijke regionale paragraaf in de coalitieakkoorden. Het rapport is aangeboden aan de fracties van de politieke partijen in de Leidse regio.

Wat er aan vooraf ging

Kwaliteiten versterken en…

De gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude vormen samen een aaneengesloten gebied. Veel inwoners wonen, werken en recreëren in deze regio, over hun gemeentegrenzen heen. De vijf gemeenten zien steeds grotere opgaven op zich afkomen en willen  hun eigen gemeente en de Leidse regio verder versterken. Daarom hebben de gemeentebesturen gezamenlijke kwaliteiten en ambities bepaald. Over de woonbehoefte van starters en ouderen en het behoud van waardevol groen. Over prettig wonen met goede spreiding van voorzieningen in de regio en in de buurt. Maar ook over een goede infrastructuur en bereikbaarheid, energietransitie en een sterke economie. Opgaven en ambities die je alleen samen krachtig kunt realiseren. Najaar 2016 is de gezamenlijke toekomstvisie vastgesteld. De verkorte versie van de Toekomstvisie vindt u hier.

… krachten verenigen

De vijf gemeenten hebben ook vastgesteld dat als ze alle ambities met betrekking tot de toekomst van de Leidse regio willen realiseren, de vijf gemeentebesturen meer en beter moeten gaan samenwerken. Er zijn nu namelijk geen spelregels om met elkaar prioriteiten te stellen of gezamenlijk de ambities te realiseren. De krachten verenigen, dus, om daadkrachtig  te kunnen gaan beslissen over onderwerpen die voor de hele regio van belang zijn. Zoals wonen en groen, infrastructuur en bereikbaarheid, goede spreiding en toegankelijkheid van voorzieningen, duurzaamheid en energietransitie, economie en een gezonde leefomgeving.

De vijf gemeenten hebben intensief met elkaar gesproken over de beste bestuurlijke samenwerkingsvorm die ervoor zorgt dat regionale vraagstukken met meer slagkracht en realisatiekracht kunnen worden opgepakt. Hiervoor verwijzen we naar het rapport verkenning bestuurlijke samenwerkingsvormen. De vijf gemeenten hebben moeten constateren dat het helaas op dit moment niet mogelijk is om overeenstemming te bereiken over deze beste bestuurlijke eindvorm. Zie hiervoor de ‘wensen en bedenkingen’ van de gemeenteraden op het eerste conceptvoorstel en de aanvullende opmerkingen van de gemeenteraden over de vraag “hoe nu verder?”

Samen aan de slag met de inhoud (september 2017– maart 2018)

Het project “Toekomstvisie Leidse regio 2027” is in het najaar van 2017 een nieuwe fase in gegaan (de volledige brief aan de gemeenteraden hierover kunt u hier teruglezen). De vijf gemeenten zijn samen aan de slag gegaan met de uitvoering van de toekomstvisie. Ze doen dat door middel van (lichte) ambtelijke en bestuurlijke samenwerking, maar zonder regionale besluitvorming. Tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zijn er geen gesprekken meer gevoerd over bestuurlijke eindvormen. Er is tot de verkiezingen vooral gekeken naar de meest urgente en geschikte onderwerpen om intensiever op samen te werken en met elkaar resultaten te bereiken. Tevens hebben de gemeenteraden zich gebogen over een verbeterde werkvorm zodat zij na de verkiezingen snel over deze onderwerpen gezamenlijk in gesprek kunnen en de uitvoering van de toekomstvisie met de nieuwe gemeenteraden sneller en efficiënter kan worden voortgezet. Verder hebben de vijf gemeenten aangegeven de komende tijd graag nog meer te investeren in de samenwerkingscultuur: bij elkaar op werkbezoek, van elkaar leren en samen optrekken waar dat kan en waar door samenwerking voordeel valt te behalen.

Uw betrokkenheid bij de Leidse regio wordt bijzonder op prijs gesteld en u bent dan ook van harte uitgenodigd om uw standpunten over thema’s uit de toekomstvisie of over het belang van regionale samenwerking te blijven delen met raadsleden en collegeleden van de vijf gemeenten of uw gedachtegoed te mailen naar toekomst@leidseregio2027.nl.