Achtergrondinformatie

Toekomstvisie Leidse Regio 2027
Verkenning  Bestuurlijke Samenwerkings-
vormen

Actueel

Over het waarom van samenwerking tussen gemeenten

Ministerie van BZK (2016), “Maak verschil

De Studiegroep Openbaar Bestuur adviseert in dit rapport over het functioneren van het openbaar bestuur in Nederland in het licht van toekomstige economische ontwikkelingen ten behoeve van de volgende kabinetsperiode:

In de eerste plaats zien we dat de economische, maatschappelijke en bestuurlijke werkelijkheid zich in toenemende mate manifesteert op regionaal niveau. In de tweede plaats constateren we dat de onvoorspelbaarheid van ontwikkelingen en de grote snelheid van veranderingen een groot adaptief vermogen van het bestuur vragen. In de derde plaats is verwevenheid van belang; tussen domeinen, tussen regionaal en internationaal niveau en tussen bestuurslagen. Dat betekent dat het openbaar bestuur – lees: de bestuurders – verbindingen moet kunnen leggen tussen verschillende partijen binnen de economie, tussen bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen en tussen de verschillende overheidslagen (inclusief grensoverschrijdende respectievelijk Europese samenwerking).

Decisio (2014), “Urban scaling van Nederlandse steden, een pilotstudie”. Stedelijke regio’s met één bestuur presteren economisch beter dan stedelijke regio’s met versnipperd bestuur. Tenminste, dat zegt dit onderzoek van hoogleraar Ton van Raan en onderzoeksbureau Decisio.
Boogers (2016), “Meer democratie tegen regionale belangen-blindheid Hoogste tijd om van de regio een politieke gemeenschap te maken, schrijft hoogleraar Marcel Boogers in dit essay voor Binnenlands Bestuur.


Hoe gemeenten hun samenwerking kunnen organiseren

VNG, BZK (2015), “Intergemeentelijke samenwerking toegepast De VNG en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben in juni 2015 een handreiking voor toepassing van de wet gemeenschappelijke regelingen uitgebracht. Deze biedt inzicht in verschillende juridische manieren om samenwerking van gemeenten met andere overheden te organiseren, en in de keuzes die gemeenten daarbij moeten maken. Medewerkers van Tilburg University hebben mede op basis hiervan een korte Powerpoint-presentatie gemaakt (NB: VNG-BZK gebruikt in haar handreiking de term “meervoudige centrumregeling” in plaats van “matrix-model”.)
Raad voor Openbaar Bestuur (2015), “15,9 uur; de verbindende rol van het raadslid in een vitale democratie Raadsleden besteden gemiddeld 15,9 uur aan hun raadswerk. Ze krijgen steeds meer te doen, maar er komt niet meer tijd beschikbaar. Daarom moeten er keuzes worden gemaakt, schrijft de ROB. Gemeenteraadsleden dienen volgens de ROB meer tijd te besteden aan de dialoog met de samenleving, en op het vertalen van vragen en problemen van de samenleving in bestuurlijke oplossingen, en minder aan stapels documenten. In dit adviesrapport doet de ROB daarvoor een aantal praktische suggesties.
Raad voor Openbaar Bestuur (2016), “Wisselwerking; naar een betere wisselwerking tussen gemeenteraden en de bovengemeentelijke samenwerking Die regionale samenwerking wordt op allerlei verschillende manieren georganiseerd, signaleert de ROB, met als hoofdvormen “afstemming”, “samenwerking in netwerkconstructies” en “oprichting van een zelfstandige organisatie”. In deze notitie beschrijft de ROB hoe gemeenteraden daarop constructief invloed kunnen uitoefenen.
Marcel Boogers (2013), “Het raadsel van de regio: waarom regionale samenwerking soms resultaten oplevert

In zijn oratie merkt Boogers op dat discussies over de regio altijd meer over het regionaal bestuur lijken te gaan dan over het besturen van de regio. De verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden (“bestuur”) staat vaak centraal, waardoor er wat minder aandacht is voor de gezamenlijke aanpak van regionale opgaven en problemen (“besturen”).

Regionaal besturen kan gemeenten baten opleveren, maar Boogers signaleert dat daar ook kosten tegenover staan. Deze kosten hebben niet alleen betrekking op de financiële bijdragen met het oog op de gemeenschappelijke in regionaal verband te realiseren doelen, maar betreffen vooral de niet-financiële samenwerkingskosten (kosten voor informatievergaring, coördinatie, onderhandeling, bewaking van afspraken en vertegenwoordiging). Deze kosten zijn lastig in een geldwaarde uit te drukken.

Provincie Zuid-Holland (2015), “Slimmer en sterker bestuur in Zuid-Holland De kwaliteit van het openbaar bestuur bewaken is een van de zeven provinciale kerntaken. Het college van gedeputeerde staten van de Zuid-Holland hanteert daarvoor uitgangspunten die zijn opgeschreven in de notitie “Slimmer en sterker bestuur in Zuid-Holland”[1]. Deze uitgangspunten hebben zo wel betrekking op intergemeentelijke samenwerking als op herindeling.
Raadlid.nu: informatie over allerhande onderwerpen, waaronder regionale samenwerking. Raadslid.nu is een serie gestart als zoektocht hoe gemeenteraden in de praktijk proberen hun invloed op regionale samenwerking te vergroten. Voor Raadslid.nu worden de pogingen tot meer greep op regionale samenwerking gevolgd in Twente, Drechtsteden en West-Brabant. Inzichten en conclusies werden in januari gedeeld tijdens een netwerkbijeenkomst: Greep op regionale samenwerking? Maak het politiek!
van den Dool, L. T., & Schaap, L. (2014). Intergemeentelijke samenwerking: Het kan ook licht. Een verkenning van lichte vormen van intergemeentelijke samenwerking. Bestuurskunde, 23(1), 65-76. Veel gemeenten kiezen voor vormen van samenwerking. De Wgr biedt daarvoor verschillende mogelijkheden, maar gemeenten opteren vaker voor andere, lichtere, vormen van samenwerking. In dit artikel verkennen onderzoekers van Tilburg University de lichtere vormen en de redenen voor gemeenten om die vormen te kiezen, en de ervaringen ermee.

Links naar samenwerkingsverbanden elders in Nederland

U10

“Lichtvoetig, sober en eenvoudig”, zo omschrijft de U10 haar samenwerking. Die is gebaseerd op een eenvoudig bestuursconvenant, zonder gemeenschappelijke regeling.

Raadsleden uit de U10 hebben op eigen initiatief een kort pamflet opgesteld over hun betrokkenheid bij de U10. De wetenschappelijke board van Platform31 heeft over de U10 een praktijkadvies opgesteld, met verwonderingen en tips.

Drechtsteden

Hoofdlijnen: //www.drechtsteden.nl/bestuur-en-samenwerking

Gemeenschappelijke regeling: //www.drechtsteden.nl/bestuur-en-samenwerking/gemeenschappelijke-regeling-drechtsteden

Bureau Drechtsteden: //www.drechtsteden.nl/bestuur-en-samenwerking/gemeenschappelijke-regeling-drechtsteden/bureau-drechtsteden

Drechtstedenbestuur: //www.drechtsteden.nl/bestuur-en-samenwerking/drechtraad-en-drechtstedenbestuur/drechtstedenbestuur

Drechtraad: //www.drechtsteden.nl/drechtraad/hoe-werkt-de-drechtraad

Regiogriffier: //www.drechtsteden.nl/drechtraad/regiogriffie

//www.regiostedendriehoek.nl/ De gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen werken ‘light’ samen in de (GR) Stedendriehoek.
//bureau.regioamersfoort.nl/

· Regio Amersfoort (bestaande samenwerking)

De Regio Amersfoort lijkt qua profiel op de Leidse Regio.

Voor de structuur van de samenwerking is gekozen voor een Bestuursconvenant. Voor deze vorm is gekozen om de samenwerking zo flexibel mogelijk te maken. Periodiek wordt een Strategische Agenda opgesteld. In deze agenda is aangegeven waarop de samenwerking is gericht.

“Hart van Brabant” Samenwerking in de stukkenstroom: //www.raadslid.nu/content/raadsleden-hart-van-brabant-delen-informatie-met-gemeenschappelijk-informatieportaal